tren generica

L’Ajuntament de Vilanova del Camí destinarà novament una partida de 30.000 € per a subvencionar les despeses que genera el transport universitari i de grau.

Avui ha sortit publicada al BOPB la convocatòria de concessió d’ajudes per al transport de les que es poden beneficiar els estudiants universitaris, els de formació professional de grau mig i superior i d’ensenyaments professionals de música i dansa.

Poden demanar aquestes ajudes totes les persones que estiguin empadronades al municipi i menors de 26 anys que estiguin cursant estudis superiors en centres públics o concertats. La quantia de les subvencions pot oscil·lar entre els 200 i els 600 €. Les ajudes es calculen tenint en compte diferents variables com la distància entre el domicili familiar i el centre d’ensenyament, la renda familiar i altres com ser família monoparental o nombrosa o patir alguna discapacitat, condicions que caldrà acreditar amb la documentació pertinent.

Les sol·licituds es poden presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament i s’han d’acompanyar de la fotocòpia compulsada del DNI, el justificant de la matrícula per al curs corresponent a la convocatòria, i l’expedient acadèmic del curs anterior. També es demana volant de convivència i certificat històric de la persona que sol·licita l’ajuda, el certificat d’ingres sos del darrer exercici fiscal de tots els membres de la unitat familiar i el document acreditatiu del compte bancari on es vol rebre l’ajut. Per últim també s’haurà de presentar adjunt a la documentació anterior una declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari d’acord amb l’article 5.5 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament.

El termini per presentar les sol·licituds s’acaba el 24 d’octubre  a els 14 h.


Podeu consultar les bases de la convocatòria al web municipal on també hi trobareu un model de sol·licitud i l’anunci oficial al BOPB.


 

tren generica

L’Ajuntament de Vilanova del Camí destinarà novament una partida de 30.000 € per a subvencionar les despeses que genera el transport universitari i de grau.

Avui ha sortit publicada al BOPB la convocatòria de concessió d’ajudes per al transport de les que es poden beneficiar els estudiants universitaris, els de formació professional de grau mig i superior i d’ensenyaments professionals de música i dansa.

Poden demanar aquestes ajudes totes les persones que estiguin empadronades al municipi i menors de 26 anys que estiguin cursant estudis superiors en centres públics o concertats. La quantia de les subvencions pot oscil·lar entre els 200 i els 600 €. Les ajudes es calculen tenint en compte diferents variables com la distància entre el domicili familiar i el centre d’ensenyament, la renda familiar i altres com ser família monoparental o nombrosa o patir alguna discapacitat, condicions que caldrà acreditar amb la documentació pertinent.

Les sol·licituds es poden presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament i s’han d’acompanyar de la fotocòpia compulsada del DNI, el justificant de la matrícula per al curs corresponent a la convocatòria, i l’expedient acadèmic del curs anterior. També es demana volant de convivència i certificat històric de la persona que sol·licita l’ajuda, el certificat d’ingres sos del darrer exercici fiscal de tots els membres de la unitat familiar i el document acreditatiu del compte bancari on es vol rebre l’ajut. Per últim també s’haurà de presentar adjunt a la documentació anterior una declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari d’acord amb l’article 5.5 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament.

El termini per presentar les sol·licituds s’acaba el 24 d’octubre  a els 14 h.


Podeu consultar les bases de la convocatòria al web municipal on també hi trobareu un model de sol·licitud i l’anunci oficial al BOPB.